robot

Criminal Compliance Program

Criminal Compliance Program

Criminal Compliance Program platný pro internetový obchod pro prodej zboží, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spa-components.com a www.spa-components.cz  

Společnost je vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijala Kodex Criminal complience programu společnosti (dále jen „KODEX CCP“)jako Příloha č. 1, kterým se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které je na společnosti možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění (prevenci) spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci naší společnosti.

Společnost se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. Společnost se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti a k odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají z ekonomického postavení společnosti. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení společnosti, jako zaměstnavatele a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. A zároveň společnost prosazuje tyto principy i v oblasti obchodního styku, vůči svým klientům i obchodním partnerům. [1]

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které společnost považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů společnosti, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Kodex CCP tak rovněž deklaruje firemní kulturu společnosti v této oblasti.

Společnost prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování společnosti a jejích zaměstnanců.

Společnost deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu společnosti nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu. Společnost nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci společnost oprávněnou jménem nebo za společnost jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci společnost, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení společnost anebo zaměstnancem společnos či osobou v obdobném postavení.

Společnost vypracovala i systém „Oznámení na porušení CCP nebo etických pravidel“.Toto oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, není-li prokázán opak. Oznamovatel nebude objektem žádné formy diskriminace, znevýhodnění či represe. Tuto ochranu přitom oznamovatel užívá bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance společnosti či o třetí osobu. Obdobná ochrana je poskytována také osobě, která se měla dopustit oznamovaného jednání a u níž se takové jednání neprokáže.

Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Společnost považuje za velmi důležité zajistit ochranu oznamovatele, ale i osoby, proti které bylo konkrétní oznámení učiněno. Jen tak lze totiž docílit objektivního a nestranného prověření věci. Oznámení může učinit kdokoli. Způsoby oznámení umožňují anonymní oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena. Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s utajením identity nesouhlasí.

Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení. Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osob, vůči nimž oznámení směřuje.

Oznámení je možno provést na e-mailovou adresu info@spa-components.com

 

Základní právní předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Příloha č. 1 

Prohlášení společnosti k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

Společnost tímto v souladu se svým Criminal compliance programem činí následující prohlášení:

Společnost netoleruje žádnou formu trestné činnosti.

Společnost vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky.

Společsnot důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby vždy plně a řádně dodržovaly právní řád České republiky stejně jako vnitřní předpisy společnosti, když z porušení vyvozuje důsledky.

Společnost se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, jakož odvrácení následků spáchaného trestného činu, což je jednou z hlavních priorit společnosti.

Společnost se plně hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jeho ekonomického postavení.

Společnost má zaveden Criminal compliance program, který je ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, a který je i součástí firemní kultury společnosti.

Základními závaznými vnitřními předpisy Criminal compliance programu jsou Kodex Criminal compliance programu společnosti a Etický kodex společnosti.

Společnost v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránila spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a odvrátila následky spáchaného trestného činu.

Criminal compliance program zejména obsahuje opatření a postupy pro prevenci spáchání trestného činu, detekci a reakci. Veškerá opatření společnost považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná, zejména z hlediska praktického, a odpovídající reálné intenzitě hrozícího rizika.

 

[1]Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu společnosti (dále jen „CCP GG“). Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty CCP GG dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.

Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP GG především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti, vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP GG.

Protikorupční doložka:

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

Aktualizované a účinné k 18.5.2018.

--