VÁNOČNÍ PROVOZ: Vaše objednávky expedujeme do 18.12.2022! Objednávky po tomto datu budou zpracovány po 02.1.2023. Děkujeme za pochopení.

Criminal Compliance Program

Criminal Compliance Program

Criminal Compliance Program platný pro internetový obchod pro prodej zboží, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spa-components.com a www.spa-components.cz  

Společnost je vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijala Kodex Criminal complience programu společnosti (dále jen „KODEX CCP“)jako Příloha č. 1, kterým se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které je na společnosti možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění (prevenci) spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci naší společnosti.

Společnost se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. Společnost se rovněž hlásí ke společenské odpovědnosti a k odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají z ekonomického postavení společnosti. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení společnosti, jako zaměstnavatele a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. A zároveň společnost prosazuje tyto principy i v oblasti obchodního styku, vůči svým klientům i obchodním partnerům. [1]

Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které společnost považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů společnosti, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Kodex CCP tak rovněž deklaruje firemní kulturu společnosti v této oblasti.

Společnost prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování společnosti a jejích zaměstnanců.

Společnost deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu společnosti nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu. Společnost nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci společnost oprávněnou jménem nebo za společnost jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci společnost, která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení společnost anebo zaměstnancem společnos či osobou v obdobném postavení.

Společnost vypracovala i systém „Oznámení na porušení CCP nebo etických pravidel“.Toto oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo, pokud není činěno s úmyslem poškození některé osoby nepravdivými informacemi, když v pochybnostech se jednání oznamovatele považuje za jednání v dobré víře, není-li prokázán opak. Oznamovatel nebude objektem žádné formy diskriminace, znevýhodnění či represe. Tuto ochranu přitom oznamovatel užívá bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance společnosti či o třetí osobu. Obdobná ochrana je poskytována také osobě, která se měla dopustit oznamovaného jednání a u níž se takové jednání neprokáže.

Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Společnost považuje za velmi důležité zajistit ochranu oznamovatele, ale i osoby, proti které bylo konkrétní oznámení učiněno. Jen tak lze totiž docílit objektivního a nestranného prověření věci. Oznámení může učinit kdokoli. Způsoby oznámení umožňují anonymní oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Identita oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena. Utajení identity oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s utajením identity nesouhlasí.

Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení. Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osob, vůči nimž oznámení směřuje.

Oznámení je možno provést na e-mailovou adresu info@spa-components.com


Základní právní předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Příloha č. 1 

Prohlášení společnosti k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

Společnost tímto v souladu se svým Criminal compliance programem činí následující prohlášení:

Společnost netoleruje žádnou formu trestné činnosti.

Společnost vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky.

Společsnot důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby vždy plně a řádně dodržovaly právní řád České republiky stejně jako vnitřní předpisy společnosti, když z porušení vyvozuje důsledky.

Společnost se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, jakož odvrácení následků spáchaného trestného činu, což je jednou z hlavních priorit společnosti.

Společnost se plně hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jeho ekonomického postavení.

Společnost má zaveden Criminal compliance program, který je ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, a který je i součástí firemní kultury společnosti.

Základními závaznými vnitřními předpisy Criminal compliance programu jsou Kodex Criminal compliance programu společnosti a Etický kodex společnosti.

Společnost v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránila spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a odvrátila následky spáchaného trestného činu.

Criminal compliance program zejména obsahuje opatření a postupy pro prevenci spáchání trestného činu, detekci a reakci. Veškerá opatření společnost považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná, zejména z hlediska praktického, a odpovídající reálné intenzitě hrozícího rizika.


[1]Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodné nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu společnosti (dále jen „CCP GG“). Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty CCP GG dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.

Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP GG především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti, vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP GG.

Protikorupční doložka:

Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

Aktualizované a účinné k 18.5.2018.

Expresní dodání
různé možnosti doručení ...
3000 produktů
máme nejširší nabídku ...
Všechny produkty skladem
největší výběr produktů ...
Prodloužená záruka
3 roky