VÁNOČNÍ PROVOZ: Vaše objednávky expedujeme do 18.12.2022! Objednávky po tomto datu budou zpracovány po 02.1.2023. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


Obchodní podmínky, ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení platné pro internetový obchod pro prodej zboží, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spa-components.com a www.spa-components.cz 

 Obchodní firma SPA Studio Factory s.r.o., IČO: 24187593, DIČ: CZ24187593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 186847. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky, OP“) internetového obchodu pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spa-components.com a www.spa-components.cz (dále jen „prodávající, dodavatel, provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) /licenční smlouvy (dále jen „licenční smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující, spotřebitel či podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.spa-components.com a www.spa-components.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.spa-components.com a .cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní/licenční smlouvě. Odchylná ujednání v kupní/licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní/licenční smlouvy. Kupní/licenční smlouva (a to i ve formě objednávky-akceptace a následného vystavení dokladu o koupi) a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Tyto OP se obdobně a v racionálně aplikovatelné míře použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. email, telefon, fax, dopis) (podpůrně § 1820, § 1824 a násl. a § 2079 a násl. NOZ) a s určitými obměnami i při objednávce osobně na prodejně (vyplnění objednávky-formuláře či rovnou koupě na místě), zejména popisem objednávky, vyplněním listinného objednávkového formuláře apod., není-li stanoveno jinak.

1.6. Tyto OP jsou viditelně umístěny na titulní stránce on-line obchodu v její dolní levé části a kupujícímu je umožněno se s nimi v dostatečné míře seznámit před odesláním své objednávky. Okamžikem podání objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obě strany jsou uzavřením kupní/licenční smlouvy vázány těmito obchodními podmínkami.

1.7. Pojmy

1.7.1. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.7.2. Kupujícím – spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.7.3. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho účet

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní/licenční smlouvy (včetně OP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení informací o hmotnosti, rozměrech, výkonu apod. a také uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (tyto informace jsou rovněž uvedeny v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího). Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s dodáním zboží v ceně zahrnuty nejsou, není-li stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkami (např. čl. 4.9.); v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového a aktuálního ceníku. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní/licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Sdělení ostatních zákonných informací se řídí ustanoveními § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.

3.4. Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“); elektronickou poštou na adrese info@spa-components.com;

3.5. Pro objednání zboží v e-shopu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):

3.5.1. objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „objednat“),

3.5.2. způsob úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha), údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Stejné informace je povinen sdělit prodávající kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či v kamenném obchodě.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující tuto objednávku dodatečně nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Pokud se jedná o „zboží na míru“, prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou s tím, že mu zašle návrh zpracování, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Až po vzájemném potvrzeném schválení je kupní smlouva uzavřena a zboží dáno k výrobě/úpravě."

3.11. V případě koupě zboží v prodejně prodávajícího, kupující zboží zaplatí a převezme ihned, objedná a zaplatí při dodání či zálohově, zaplatí a převezme při objednaném dodání na místo apod.

3.12. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, a veškeré doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.

3.13. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje její předmět a je její nedílnou součástí.

3.14. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní/licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní/licenční smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní/licenční smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.16. Kopii OP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, a daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží při převzetí zboží a/nebo služby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. v hotovosti ve výdejním místě prodávajícího a to na adrese Chrášťany – K Vodojemu 140, PSČ 252 19;

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“

Raiffeisen BANK (CZ) č.ú. 0501718002/5500

Raiffeisen BANK (EUR) č.ú. 0501718002/5500

IBAN: CZ79 5500 0000 0005 0171 8002

SWIFT: RZBCCZPP

4.1.4. bezhotovostně platební kartou;

4.1.5. na splátky (splnění podmínek prodávajícího – důvěryhodnost, dlouhodobá spolupráce, bezdlužnost apod.);

4.1.6. prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, případné daně a poplatky, náklady na komunikaci prostředky na dálku.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Prodávající je oprávněn v určitých případech vystavit zálohovou fakturu:

4.6.1. cena objednaného zboží převyšuje hodnotu 20.000,- Kč, zálohová faktura může být vystavena až do výše 100% z ceny objednaného zboží

4.6.2. objednané zboží má specifické vlastnosti dle individuálního požadavku kupujícího či není standardně skladem u smluvních dodavatelů, zálohová faktura může být vystavena až do výše 20% z ceny objednaného zboží

4.6.3. technologické zboží podléhající dalšímu zapojení např. vířivé vany, sauny, parní boxy, masážní boxy apod., zálohová faktura může být vystavena až do výše 60-100 % z ceny objednaného zboží.

4.7. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

4.8. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny sortimentu nabízeného zboží a změny cen v odůvodněných případech, zejména při změně peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazné a náhlé změně dodavatelských podmínek výrobce, nebo ostatních dodavatelů zboží. V případě změny kupní ceny, nebo chybné ceny u nepotvrzené objednávky nebo nedostatku či nemožnosti obstarat objednané zboží apod. je kupující informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou ceny souhlasí, objedná zboží jiné nebo svou objednávku zruší.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, výdajový pokladní doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů apod. (§ 1837).

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 a násl. NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce, osobně či písemně, a to do 14 dnů od převzetí zboží; u smlouvy na několik druhů zboží či dodání v několika částech je to do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží; u smlouvy na opakovanou pravidelnou dodávku je to do 14 dnů od převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu jeho sídla, provozovny či na jeho adresu uvedenou pro doručování či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@spa-components.com nebo vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách prodávajícího www.spa-components.com (vyplnění objednávky s dotazem). Za odstoupení od kupní smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí objednaného zboží.

5.3. Poruší-li některá ze smluvních stran prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozví (§ 1977 a násl. s odkazem na § 1968 a násl. NOZ). Jde-li o nepodstatné porušení smluvních povinností, může druhá strana od smlouvy odstoupit v případě, když prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.

5.4. V případě, že je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena písemná rámcová kupní smlouva, má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu rámcové kupní smlouvy k podstatné změně OP. Odešle-li však kupující objednávku v den následující po dni, v němž došlo ke změně OP, platí, že se změnou OP souhlasí. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu mimo jiné na adresu jeho sídla, provozovny či na jeho adresu uvedenou pro doručování (i osobně) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@spa-components.com. Již odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je však kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán a je povinen zaplatit kupní cenu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

5.6. Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než od vrácení/prokázání vrácení zboží kupujícím (spotřebitelem) dle čl. 5.5. OP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud prodávající shledá vše v pořádku, ve stejné lhůtě vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky s výjimkou nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, popř. ve formě “kreditu či dárkového poukazu” u plně registrovaného kupujícího (spotřebitele). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno či nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (storno objednávky). V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li však vydání tohoto předmětu dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

5.11. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu nejlevnějším způsobem nabízeným prodávajícím.

5.12. V případě částečného započetí plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny služby.

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

6.1. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dodáním objednaného zboží.

6.2. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/měsíc (slovy: padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4. V případě sjednaného osobního převzetí zboží v provozovnách prodávajícího/dodavatele, je prodávajícího/dodavatel povinen kupujícího dohodnutým způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, faxem, dopisem, apod.) vyzvat k osobnímu odběru zboží, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení zboží na provozovnu. Při osobním převzetí zboží v provozovnách prodávajícího/dodavatele je kupující povinen předložit prodávajícímu doklad o úplném zaplacení zboží. Jiná osoba než kupující může zboží převzít, pokud se prokáže zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem. Kupující je zároveň povinen si zboží prohlédnout za přítomnosti zástupce prodávajícího/dodavatele.

6.5. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

6.6. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den, není-li stanoveno jinak. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu v plné výši, není li dohodnuto jinak.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně.

6.10. Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2087, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

7.2. Je-li smluvní stranou podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti (kupující), řídí se tyto vztahy mimo jiné i příslušnými obecně závaznými podmínkami autorizovaného servisu a podmínkami dovozců zboží do ČR. Prodávající nese vůči němu odpovědnost za škodu způsobenou prodávaným zbožím nejvýše do částky 50.000 Kč, není-li stanoveno jinak.

7.3. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.4. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat (viz. čl. 6.9. a násl.).

7.6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

7.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

7.7.1. má věc jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé;

7.7.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

7.7.3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

7.7.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

7.8.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

7.8.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

7.8.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

7.8.4. vyplývá-li to z povahy věci.

7.9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady na prodávané zboží a poskytované služby ve lhůtě 24 měsíců, není-li stanoveno jinak např. čl. 7.8. a 7.9. (12 měsíční záruční lhůta u použitého zboží) či jde o prodlouženou záruku (dále jen “záruční doba, ZD“). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím; při odeslání zboží, začíná běžet od dojití věci do místa určení; při objednaném uvedení věci do provozu jiným než prodejcem, ZD začíná běžet ode dne uvedení věci do provozu s tím, že kupující uvedení do provozu objednal do 3 týdnů od převzetí zboží a poskytl potřebnou součinnost.

7.10. ZD se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně (to neplatí u neoprávněné reklamace). V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nové, ZD začne běžet nanovo od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tj. den, kdy byl kupující povinen věc převzít.

7.11. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží, popřípadě vyplnit reklamační formulář, a popsat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady, fotografii a návrh na vyřízení reklamace. *

7.12. * V případě vady na zboží osobně vyzvednutého v prodejně, je kupují povinen písemně oznámit tuto skutečnost vyplněním kontaktního formuláře a to tentýž pracovní den, zboží nesmí být použité. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel.

7.13. ** V případě přepravy dopravní společností se reklamace přepravovaného zboží řídí reklamačním řádem daného dopravce.

7.14. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.15. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou či donést osobně ve skladových prostorách prodávajícího Chrášťany – K Vodojemu 140, PSČ 252 19 nebo na pobočku v Praze - Šafránkova 1243/3, PSČ 155 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud je však v záručním listě (prodejka, faktura, doklad o zakoupení či speciální záruční formulář se zákonnými údaji) uveden jiný podnikatel (autorizovaný nebo registrovaný servis) určený k opravě, může kupující uplatnit právo na opravu u tohoto podnikatele určeného k provedení záruční opravy. 

7.16. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř. kopii nákupního dokladu, volba způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující-spotřebitel může prokázat a doložit uvedené skutečnosti i jinak, např. výpis z bankovního účtu o koupi zboží. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, popř. i dokladu o reklamaci (stejné sériové číslo jako na reklamovaném zboží). Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, jinak je prodejce oprávněn ho odmítnout k reklamačnímu řízení (viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., v platném znění).

7.17. V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje čl. 7.7. (dále jen “vada”), tzv. jde o podstatné porušení smlouvy (§ 2106), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, dodáním chybějící části, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Na přiměřenou slevu má kupující nárok i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Tento odstavec neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. Vada věci, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne jejího převzetí, se považuje za již existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.18. Kupující oznámí volbu nápravy při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže jde o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.19. Jedná-li se o nepodstatné porušení smlouvy (§ 2107), má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, či odstranit právní vadu; jiné vady může odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.20. V případě, že prodávající vadu věci neodstraní včas nebo odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či od smlouvy odstoupit. Změnu volby může Kupující změnit jen se souhlasem prodávajícího. Obdobně platí i pro vady, které znemožňují řádné užívání věci pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7.21. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (např. použité, poškozené, nekompletní atd.). Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití) např. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, zboží nebo jeho část bylo poškozeno počítačovým virem či neautorizovaným softwarem, u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností, kdy vada je způsobena opotřebením z důvodu obvyklého užívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

7.22. Reklamované zboží bude testováno jen na písemně vytknuté závady.

7.23. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu je možné prodloužit po domluvě s kupujícím-spotřebitelem s podmínkou, že takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Jedná-li se o případ kupujícího-podnikatele, o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.24. O průběhu a vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího emailem, popř. telefonicky či písemně. Pokud si kupující nevyzvedne zboží do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení je kupující povinen uhradit částku za uskladnění zboží.

7.25. Kupující má právo na úhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně (např. poštovné). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel navíc právo na úhradu přímých nákladů souvisejících s odstoupením.

7.26. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad o uplatnění/přijetí reklamace a prokázat svou totožnost. Prodávající zároveň vydá kupujícímu doklad o uplatněné reklamaci, zejm. co bylo obsahem, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.27. V případě zamítnutí opravy pro neoprávněnost uplatnění, může prodávající se souhlasem provést placenou opravu. Před opravou bude kupující informován o ceně opravy, rozsahu a nutné době, a to vše na základě písemné servisní smlouvy.

8. DALŠÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JEHO OMEZENÍ

8.1. Kupující je oprávněn prodávat zboží dalším kupujícím, kteří nejsou konečnými zákazníky, ale kupujícími ve smyslu těchto OP (podnikateli) pouze s písemným souhlasem prodávajícího. O tento souhlas je povinen zažádat kupující emailem nebo faxem prodávajícího před dalším prodejem zboží. V žádosti musí uvést kupující identifikaci dalšího kupujícího, tj. firmu podnikatele (jméno a příjmení) či firmu právnické osoby, IČ a kontaktní údaje (email, místo podnikání nebo sídlo). Pokud prodávající neudělí souhlas do 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti, žádost je považována za zamítnutou.

8.2. Každý další kupující je povinen dodržovat OP prodávajícího a jednat v jejich souladu, o čemž je kupující, který zboží dále prodává povinen tyto osoby poučit.

8.3. Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že by kupující porušil povinnost dalšího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále při porušení povinnosti mlčenlivosti či práv z duševního vlastnictví dle čl. 9 a 10 níže. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. MLČENLIVOST A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

10.1. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích („důvěrné“), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 NOZ v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

10.2. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

10.3. Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znění. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

2. SOUHLAS se zpracováním osobních údajů kupující udílí na zvláštním formuláři (písemně či elektronicky „Formulář“), ledaže by zpracování osobních údajů bylo nezbytné pro:

a) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, či je nezbytné pro splněné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

b) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

c) účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

d) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

V tomto případě neudělení či odvolíání Souhlasu není uplatnitelné

3. Kupující́ souhlasí́ se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název a sídlo společnosti ve které působí, doručovací či jiná korespondenční adresa, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Kupující dobrovolně a výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely registrace poptávek a nabídek spolupráce, realizace práv a povinností z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití kupujícím uvedeného elektronického kontaktu.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, účetní a daňové služby, pracovníci prodávajícího, Facebook/Google/Apple, popřípadě další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 – 10 let od posledního kontaktu. Souhlas je udělen na dobu neurřitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Kupující má v souvislosti se zpracováním, nakládáním s „osobními údaji“ právo na:

a) vzít bezplatně souhlas kdykoli zpět, a to zasláním na emailovou adresu info@spa-components.com, nebo i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek,

b) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,

c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,

d) přístup ke svým osobním údajům a právo na aktualizaci nebo opravu takto zpracovávaných osobních údajů,

e) požadovat výmaz svých osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce souhlas ani je nezpracovává na základě jiného právního důvodu,

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním svých osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce bude následně bez zbytečného odkladu kupujícího informovat o vyřízení jeho stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo jeho informování nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude jeho žádost shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, fax, telefon apod.).

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  • Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách podpory:

Internet Explorer: support.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com, https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, není-li stanoveno jinak.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

14.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.3. Případné spory mezi SPA Studio Factory s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak SPA Studio Factory s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na SPA Studio Factory s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

14.4. Smlouva a ostatní dokumenty jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy či jiných dokumentů, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy i jiných dokumentů v českém jazyce.

14.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.6. Platné OP jsou k dispozici na prodejnách (2) prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn OP doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu. Změnit OP lze i jednostranně,druhé straně se tato změna oznámí písemně co nejdříve a ta je oprávněna možnost změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 15 dní od doručení (§ 1752 NOZ). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

14.7. Kontaktní údaje prodávajícího: Právní adresa: Makovského 1177/1, 163 00 Praha - Řepy, Česká republika. Adresa elektronické pošty info@spa-components.com, telefon +420 602 635 866. Webové stránky www.spa-components.com , www.spa-components.cz.

14.8. Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 10. 2019 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí.

Expresní dodání
různé možnosti doručení ...
3000 produktů
máme nejširší nabídku ...
Všechny produkty skladem
největší výběr produktů ...
Prodloužená záruka
3 roky