robot

Etický Kodex

Etický kodex

Etický kodex platný pro internetový obchod pro prodej zboží, prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.spa-components.com a www.spa-components.cz

Abychom byli schopni dosahovat vynikajících obchodních výsledků, v maximální možné míře vyhovět našim zákazníkům a obchodním partnerům, a sobě navzájem, musíme provádět naši podnikatelskou činnost ve všech ohledech eticky a v souladu s platnými právními předpisy a standardy.

Tento etický kodex je nedílnou součástí komplexního systému interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury společnosti.

Smyslem existence této firemní směrnice je poskytnout zaměstnancům, ale i dalším dotčeným osobám postupy či návod k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli, na kterých společnost stojí a které prosazuje.

Základní etické hodnoty společnosti

1. Etický kodex společnosti je prohlášením zásad a hodnot, na nichž společnost spočívá a které má za cíl budovat a chránit a kterými by se měly všechny dotčené osoby bez rozdílu řídit při výkonu své profese a mít je za své vlastní.

Je třeba, aby dodržování těchto zásad a hodnot byl přikládán zaměstnanci, ale i dalšími dotčenými osobami maximální význam, jelikož jen tak může být naplněn cíl naší společnosti, kterým je být důvěryhodnou a rentabilní společností.

2. Dodržování platných právních předpisů a celková bezúhonnost

Všechny dotčené osoby musí při výkonu své činnosti dbát na dodržování platných právních předpisů. Jakékoli porušení předpisů nemůže být ospravedlňováno obecně tolerovaným chováním v místě či v dané věci či plněním příkazu nadřízeného. Při plnění příkazu nadřízeného, který jedná protizákonně či k takovému jednání navádí, není zaměstnanec zbaven odpovědnosti za takové protiprávní jednání s odkazem na plnění příkazu nadřízeného. Zaměstnanec není povinen plnit příkaz svého nadřízeného, je-li tento v rozporu s právními předpisy. Konkrétní postup v těchto případech stanoví Kodex CCP.

Společnost rovněž dbá a prosazuje, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činí preventivní a ochranná opatření a pravidelná školení nezbytná k zajištění nejlepších podmínek v této oblasti. Poskytnutí ochranných prostředků k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci zejména s ohledem na stavebně montážní rizika je s ohledem na důraz na dodržování práv zaměstnanců jedním ze stěžejních cílů.

Dlouhodobou prioritou společnosti je šetrný přístup k přírodě a ochrana a zlepšování životního prostředí. Společnost rovněž klade důraz na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. Údaje, jejichž povaha je osobní, jsou od zaměstnanců vyžadovány v rámci zákonných požadavků a společnost dbá, aby s nimi bylo nakládáno tak, aby byla zachována důvěrnost a dodrženy platné zákony směřující k ochraně s jejich nakládáním. Stejně tak společnost je povinna postupovat i v případě údajů, jejichž povaha je osobní a které získá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Velký důraz je kladen i na dodržování lidských práv a svobod. Společnost důrazně odmítá dětskou a nucenou práci, jakoukoli diskriminaci či násilí, obtěžování apod. Společnost naopak podporuje a prosazuje zásadu rovných příležitostí a nediskriminace a klade důraz na profesní a osobní růst zaměstnanců. Oceňuje loajalitu zaměstnanců vůči společnosti a hodnotí osobní pracovní výsledky jak jednotlivců, tak schopnosti týmové práce.

Zaměstnanec by měl přispívat k prosperitě společnosti při dodržování základních etických hodnot společnosti, morálky a lidské důstojnosti, dbát dobré pověsti společnosti a zachovávat loajalitu jak společnosti, tak vedení, které ji reprezentuje. Vytvoření příjemného pracovního prostředí a soudržného kolektivu schopného kvalitní týmové práce je vysokou přidanou hodnotou na cestě vedoucí k důvěryhodné prosperující společnosti, která je současně v očích svých zaměstnanců ceněným zaměstnavatelem.

Zaměstnanec společnosti by se měl podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí s důrazem na vlastní odpovědnost za pracovní výkony.

Zaměstnanec by neměl vyvolávat negativní nálady a zastrašovat či urážet kolegy a podřízené, zneužívat loajality svých podřízených či kolegů.

Každý zaměstnanec by měl být veden snahou a měl přispívat svým chováním a jednáním k naplňování těchto cílů společnosti. Uvedené platí v nejširší možné míře i pro ostatní dotčené osoby.

Společnost stejně jako kterákoli jiná soukromá právnická osoba provozuje svou činnost za účelem zisku. Je tedy třeba zachovávat dostatečnou finanční základnu a vážit míru udržitelného rizika v rámci této činnosti. Tato podnikatelská činnost musí být činěna v rámci mantinelů stanovených platnými právními předpisy a porušování právních předpisů na jakékoli úrovni či porušování standardů chování nikdy nesmí být ospravedlňováno snahou o maximalizaci zisku či snahou o splnění zadaného pracovního úkolu.

 Mezilidské vztahy ve společnosti. Pozitivní a zdravé mezilidské vztahy ve společnosti jsou zárukou úspěchu. Chování členů řídících orgánů je eticky bezvadné a příkladné a znamená poctivé, slušné, přímé a odpovědné jednání, jak vůči podřízeným zaměstnancům, tak vůči dodavatelům, investorům, úřadům, institucím a veřejnosti.

Základní zásady: vzájemný respekt, rovnost příležitostí, odpovědnosti za své činy a chování, podpora profesního růstu a odborného rozvoje svých zaměstnanců, spravedlivé a objektivní hodnocení a odměňování, pracovní prostředí bez jakékoli formy diskriminace, firemní kultura zaměřená na výkony a týmovou práci.

Společnost podporuje a vítá sportovní aktivity svých zaměstnanců i zapojení do společnosti, a to v míře vhodné a způsobem nenarušující jejich pracovní povinnosti a vážnost s ohledem na jejich pracovní zařazení.

 Povinnosti dotčených osob

Každý zaměstnanec, ale i další dotčené osoby odpovídají za to, že:
a) dodržuje zákony, podzákonné předpisy, stejně jako interní řídící dokumenty společnosti,
b) zná řídící dokumenty společnosti, zná platné předpisy v oboru své působnosti a dbá na to, aby je dodržoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
c) jedná při plnění svých pracovních úkolů čestně a stejně tak se chová i ve vztazích a při jednání s investory, dodavateli, úřady, orgány či institucemi nebo vůči svým nadřízeným či kolegům, nebo vůči veřejnosti,
d) v souladu s Kodexem CCP hlásí události či jednání, které může být porušením CCP nebo etických pravidel, tak, aby bylo možno tyto negativní jevy řešit a přijmout preventivní opatření proti jejich výskytu,
e) přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí a dobré atmosféře na pracovišti,
f) jedná čestně a dbá etických zásad společnosti při řešení hraničních nebo konfliktních situací,

g) nevykonává pracovní povinnosti pod vlivem alkoholu nebo drog,

h) dbá o svůj zevnějšek a oblečení tak, aby odpovídalo jeho pracovnímu zařazení.

3. Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Zaměstnanci společnosti, ani osoby jednající jménem nebo za společnost se nesmějí dopouštět nekalých nebo protiprávních praktik, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže nebo jsou dokonce trestněprávně postižitelné, tím se mají na mysli zejména nikoli však výlučně dohodnuté postupy (kartelové dohody) s jinými soutěžiteli, jednání poškozující nebo působící omezení jinému soutěžiteli a jiné postupy v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku. Takové praktiky jsou zakázány.

4. Dokumentace a korektní účetnictví a fakturace

Veškeré obchodní případy se řádně dokumentují dle příslušných směrnic společnosti, a to úplně a správně. Nepřipouští se žádné vedení zvláštních evidencí a seznamů či vedlejších záznamů. Všichni zaměstnanci podílející se na zpracování finančních operací a dokladů jsou povinni tak činit transparentně a pravdivě a dbát na dodržování platných předpisů, účtovacích postupů a interních směrnic společnosti. Zejména pak jsou odpovědní zaměstnanci zpracovávající účetní doklady povinni dbát na řádnost přijatých účetních dokladů a s těmito nakládat výlučně a jen dle zákonných předpisů a společností vydaných platných interních směrnic.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vztahující se k vnitřnímu uchovávání informací zakotvené v Kodexu CCP.

5. Důvěrní informace

  • zachovat přísnou důvěrnost informací, které vám společnost;
  • před zahájením spolupráce s jakoukoli třetí stranou uzavřít dohodu o zachování mlčenlivosti;
  • respektovat platná práva duševního vlastnictví ostatních, uvedená například ve smlouvách společnosti s třetími stranami;
  • dávat si pozor na zasílání informací komunikačními prostředky, jako je například e-mail;
  • neprodleně informovat odpovědnou osobu, pokud dojde ke ztrátě nebo narušení vám svěřeného podnikového majetku.

Tyto povinnosti platí i poté, co společnost opustíte. Kromě toho nesmíte vyzradit důvěrné informace, které jste získali v průběhu předchozího zaměstnání.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vztahující se k vnitřnímu uchovávání informací zakotvené v Kodexu CCP.

6. Boj s korupcí

  • jakéhokoli jednání, které by vedlo ke korupci či naznačovalo korupci v obchodních vztazích a podnikání či ve vztazích vůči státním orgánům;
  • slíbení úplatku, jeho nabídky nebo poskytnutí s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí;
  • žádosti o úplatek s úmyslem ovlivnit tak své rozhodování.

7. Zabránění zakázané nebo zavádějící inzerci 

Společnost vždy představuje své produkty pravdivě, vyváženě a přesně a vyhýbá se zavádějícím tvrzením. Zásadou společnosti je dodržovat všechny zákony a nařízení, která se vztahují na prodej a marketing zboží. Všechna propagační sdělení a materiály musí být v souladu se schváleným použitím zboží. Když produkty distribuujeme prostřednictvím třetích stran, musíme se postarat o to, aby tyto strany věděly o povinnostech dodržování předpisů.

8. Ochrana osobních údajů a informací viz „Souhlas se zpracováním Osobních údajů a zasíláním Marketingových oznámení“

9. Criminal Compliance Program viz „Criminal complience programu společnosti (dále jen „KODEX CCP“)

10. Prověřování a následky porušení Etického kodexu

Systém oznamování.Společnost očekává, že zaměstnanci, kteří se setkají s porušováním zákonných předpisů, interních směrnic a tím i Etického kodexu, oznámí tuto skutečnost dle Kodexu CCP, který obsahuje síť možností pro oznámení podezření na porušení CCP nebo etických pravidel. Kodex CCP přitom umožňuje i anonymní oznámení.

Není v zájmu společnosti takové chování, které je v rozporu se zásadami Etického kodexu, zatajovat ani jej krýt.

 Následky porušení Etického kodexu. Postih za zjištění jednání v rozporu se zásadami Etického kodexu bude společnost proti osobě, jež se takto provinila, ale i proti osobám, které takové jednání schvalují, nebo úmyslně nebo nevědomě přehlížejí nebo kryjí, řešit individuálně podle míry závažnosti vždy však při respektování zásad stanovených tímto kodexem a Kodexem CCP.

Každý zaměstnanec společnosti Apotex, bez ohledu na své postavení ve společnosti, nese odpovědnost za porušení Etického kodexu. Za prokázané porušení hrozí disciplinární postihy, včetně ukončení pracovního poměru, a v některých případech i soudní stíhání. Za nespolupráci při vyšetřování může také následovat disciplinární postih včetně ukončení pracovního poměru. Jako ve všech disciplinárních záležitostech se i v těchto případech postupuje spravedlivě a rovně.

 

Všichni zaměstnanci budou v pravidelných intervalech vyzváni, aby potvrdili, že jim byl Etický kodex poskytnut a že si ho přečetli a porozuměli mu. 

 

Aktualizované a účinné k 18.5.2018.

--