robot

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním Osobních údajů a zasílání Marketingových sdělení

 

Souhlasem se zpracováním osobních údajů a zasílání marketingových komunikací udělujete Subjekt údajů společnosti:

jako Správci a Zpracovateli osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny (viz Formulář) (dále jen „Osobní údaje“), tedy konkrétně pro účely registrace poptávek a nabídek spolupráce, pro naplnění účelu a realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služeb, pro účely vedení uživatelského účtu, fakturace, marketingových činností Správce (nabízení zboží a služeb, včetně zasílání informací o předmětném zboží a jiných aktivitách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití Vámi uvedeného elektronického kontaktu).Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce a Zpracovatele. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.

Osobním údajem se rozumí́ ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Poučení o Vašich právech:

Poskytnutí Osobních údajů je výslovné a dobrovolné.

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním, nakládáním s „osobními údaji“ právo na:

1. Svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adrese info@spa-components.com nebo písemným oznámením doručeným do sídla Správce. Svůj souhlas může také odvolat i jeho odebráním v rámci zasílaných elektronických nabídek[EA1] . Toto se týká i odvolání souhlasu se zasíláním marketingových akcí Správce.

2. Právo na přístup k Osobním údajům dle § 12 Zákona: Na žádost o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Správce povinen Subjektu údajů takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

a) účelu zpracování Osobních údajů;

b) rozsahu zpracování Osobních údajů (tj. informaci ohledně Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny

d) úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.

Správce má přitom právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Právo na opravu Osobních údajů, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že Správce či Zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Správce či Zpracovatele o vysvětlení;

b) požádat Správce o aktualizaci nebo opravu Osobních údajů;

c) požádat, aby Správce či Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci Osobních údajů); nebo

d) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce jej následně bez zbytečného odkladu bude informovat o vyřízení jeho stížnosti, a to v souladu se Zákonem. Uvedené neplatí, pokud by bylo informování Subjektu údajů nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude žádost Subjektu údajů shledaná oprávněnou, Správce anebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů není třeba je-li to nezbytné pro: 

a) splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, či je nezbytné pro splněné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

b) provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

c) účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

d) ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

Subjekt údajů v tomto případě „bere na vědomí“ zpracování svých osobních údajů, neposkytnutí souhlasu či jeho odvolání není v tomto případě uplatnitelné.

Subjekt údajů souhlasí́ se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení/název, email, a dále údaje nepovinné k vyplnění pro souhlas se zasíláním marketingových sdělení jako adresa bydliště, název a sídlo společnosti ve které působí, doručovací či jiná korespondenční adresa, daňové identifikační číslo (IČ, DIČ), telefonní číslo, kontaktní osoba, odpovědná osoba (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, účetní a daňové služby, pracovníci Správce, Facebook/Google/Apple, popřípadě další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době prodávající nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Subjektu údajů předávány třetím osobám.

Doba. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 – 10 let od posledního kontaktu. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečeným způsobem (hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).

Subjekt údajů tímto potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné a výslovné poskytnutí osobních údajů.

--