robot
V pátek 24.5.2024 je showroom Šafránkova otevřen pouze do 15:30. Děkujeme za pochopení.

H2O SPA CLEANER 1l

Kód: 701101
Novinka
379 Kč 313,22 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

H2O SPA CLEANER je revoluční koncentrovaný, intenzivně čistící nepěnivý prostředek určený zejména pro čištění vířivých a perličkových van v provozech jak BALNEO a lázeňských, tak i pro čištění stěn a přepadových žlábků WELLNESS vířivek. Výborně odstraňuje nečistoty usazující se v cirkulačním potrubí. Na ošetřeném povrchu vytváří aktivní vrstvu polymeru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

H2O SPA CLEANER je revoluční koncentrovaný, intenzivně čistící nepěnivý prostředek určený zejména pro čištění vířivých a perličkových van v provozech jak BALNEO a lázeňských, tak i pro čištění stěn a přepadových žlábků WELLNESS vířivek. Výborně odstraňuje nečistoty usazující se v cirkulačním potrubí. Na ošetřeném povrchu vytváří aktivní vrstvu polymeru.

Bezpečnost a první pomoc


NEBEZPEČÍ 

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čištění a údržba
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
--